Adatvédelem

Adatvédelem

1.            Bevezetés

Köszönjük, hogy érdeklődik weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt.

Cégünk alapvetően B2B (business-to-business) értékesítést, szolgáltatásnyújtást végez. Természetesen ilyen esetben is számos természetes személy adattal találkozunk, kezeljük azokat. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont).

Cégünk a működése, tevékenységellátása bármely területén (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás stb.) rendelkezésére bocsátott vagy egyéb módon tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelése során a kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban foglaltaknak, a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatvédelem terén kialakuló, illetve kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Ennek megfelelően a jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a www.jungheinrich.hu webhely használatának, ill. a webhelyen keresztül megvalósuló adatgyűjtés módjának ismertetése, tájékoztatást nyújtani a weboldal látogatói, érdeklődők és ügyfeleink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) által biztosított jogokról.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos velünk szemben is érvényesíthető jogait. (Az érintetti jogokat a GDPR 12-23. cikkei tartalmazzák.) Igyekeztünk a jelen tájékoztatónkat tömör, átlátható formában, világosan és közérthetően megfogalmazni. Ha a természetes személy adatok kezelésével, illetve egyéb kapcsolódó témában mégis kérdése lenne, úgy kérjük, hogy keressen minket bizalommal a lenti elérhetőségek bármelyikén.

2.         Általános információk

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                   JUNGHEINRICH Hungária Kft.

Székhely:                                 2051 Biatorbágy Vendel Park, Tormásrét u 14.

Weboldal:                                www.jungheinrich.hu

Kapcsolattartás:                       info@jungheinrich.hu

Telefon:                                   +36 23 531 500

E-mail:                                     +36 23 531 501

A JUNGHEINRICH csoport Közös Adatvédelmi Tisztviselője:    

                                                Frank Jastrob

                                                adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

                                                JUNGHEINRICH AG

                                                Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

                                                adatvedelem(at)jungheinrich.hu

A GDPR 37. cikk (2) bekezdésében foglalt „Superman klauzula” lehetővé teszi, hogy egy vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhessen.

Adatvédelmi kérelmek:               Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás:             Külföldre továbbítás kizárólag akkor történik, amennyiben azt a lentebb részletesen ismertetett adatkezelési célnál, típusnál kifejezetten jelezzük, ekkor is csak a Jungheinrich csoporton belüli adattovábbításra kerülhet sor.

                                                llyen esetben a Jungheinrich csoport valamennyi érintett tagja betartani vállalja a kötelező erejű vállalati szabályokat (GDPR 47. cikk), amely kifejezetten rendelkezik az érintetteknek a személyes adataik kezelése tekintetében kikényszeríthető jogairól.

                                                Adatkezelésre ugyanakkor kizárólag az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más államban kerül sor.

 

3.       A személyes adatokat a www.jungheinrich.hu weboldal felkeresése, online szolgáltatásaink igénybe vétele során az alábbi esetekben kezelünk.

a)         Weboldalunk felkeresése

A www.jungheinrich.hu weboldal felkeresése rögzítésre kerül, melynek során az Ön

·                     termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím,

·                     a dátum és idő,

·                     termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere,

·                     a felkeresett oldalak (URL),

·                     a weboldal/alkalmazás, melyből oldalunkat elérte

kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja (jogos érdek). Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat, a weboldal rendszerbiztonságát és stabilitását értékelni tudjuk. Mindazonáltal technikai beállításaink során arra törekszünk (pl.: IP cím anonimizálás), hogy az oldal felkeresésével együtt járó adatkezelésnek az érintettre a legminimálisabb hatása legyen.  

b)         Kapcsolatfelvétel (Információkérés menüpont vagy e-mail küldése)

Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, ezt a honlapunkon (Online válasz) található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tudja megtenni, illetve konkrét Jungheinrich termékkel kapcsolatban a terméknél szereplő Ajánlat kérése gombra kattintva kaphat bővebb felvilágosítást. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám, faxszám, esetleg Ön által a szabadmezős részben megadott további személyes adat) kezelésére kizárólag a megkeresésére történő válaszadás céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja.

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok cégünk CRM rendszerében eltárolásra kerülnek, mely rendszerhez a Jungheinrich csoport más vállalatai is, mint adatkezelők hozzáférhetnek.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok őrzési ideje a kapcsolatfelvételt követő maximum egy év. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően a felek, ill. cégünk és a kapcsolattartó által képviselt nem természetes személy között szerződéses jogviszony is létrejön, úgy a személyes adatokat a szerződés és azzal összefüggő kapcsolattartás megvalósítása céljából a szerződés megszűnését követő elévülési idő, ill. a számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban előírt megőrzési idő végéig kezeljük. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (szerződés teljesítése), ill. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerinti jogos érdek.  

c)         Hírlevélre történő feliratkozás (Jungheinrich hírlevél menüpont)

A hírlevélre történő feliratkozással a Jungheinrich termékeiről és szolgáltatásairól, a vonatkozó speciális ajánlatokról, rendezvényeinkről első kézből értesülhet.

Az adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én életbe lépő változásaira, amikortól is az Európai Unió területén zajló adatkezelésre a GDPR az irányadó, a személyes adatok közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú kezelése szintén a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) érvényesítésének tekinthető, ami azt jelenti, hogy nem szükséges hozzá az Ön hozzájárulása.

Ugyanakkor a GDPR rendelkezéseivel ellentétes hazai ágazati szabályokra való tekintettel, az alkalmazandó gyakorlat kialakulásáig, mivel cégünk a lehető legbiztonságosabb eljárást kívánja alkalmazni, az Ön hozzájárulását kérjük a marketing célú adatkezeléshez.

Amennyiben tehát szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre weboldalunkon az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével. Ha kitölti a regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (név, e-mail cím), úgy hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön számára, s így e-mail formában hírleveleket fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez a kapott e-mailben található „feliratkozás megerősítése” linkre kell kattintani (double opt-in). A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) biztosítja.

A hírlevelek küldéséhez az Inxmail Professional rendszert használjuk. Az Inxmail Professional rendszer az Inxmail GmbH (székhely: Wentzingerstraße 17, 79106 Freiburg im Breisgau ) szolgáltatása, a hivatkozott céggel a Jungheinrich csoport a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött, amelyben a szerződő felek megállapodtak, hogy az adatfeldolgozó kizárólag a Jungheinrich utasításai szerint kezeli az adatokat és az adatbiztonság biztosítása érdekében a felek kölcsönösen technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre.

Amikor Ön megnyit egy hírlevelet, egy ún. követőkód („tracking pixel”) kerül alkalmazásra. Ez a következő adatokat menti: e-mail cím, hírlevél, megnyitás dátuma és időpontja. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat tartalmaznak, melyek segítségével megállapíthatjuk, hogy különösen mely linkek érdekelték Önt, amelyekre rákattintott és hányszor.  

A hírlevélfeliratkozás során megadott személyes adatok cégünk CRM rendszerében eltárolásra kerülnek, mely rendszerhez a Jungheinrich csoport más vállalatai is, mint adatkezelők hozzáférhetnek.

Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „Leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján a jobb oldalon. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet kapni.

d)         Munkaerőtoborzás (Állás&Karrier menüpont)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk, mint adatkezelő a pályázatokban szereplő személyes adatokat, csak az Ön, mint pályázó előzetes adatvédelmi tájékoztatása (adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre, célja, időtartama, címzettek köre, érintetti jogok) után kezelheti. Ezen kötelezettségünknek (GDPR 13. cikk) az alábbiak szerint teszünk eleget:

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, LinkedIn, Facebook, Twitter fiók (opcionális), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.

  Az adatkezelés célja: Cégünk által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, új munkatársaink keresése, kiválasztása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír alapú önéletrajz átvételétől, illetve az elektronikusan rendszeren történő megküldésétől számított három év. Az időtartam leteltét követően az érintett adatait töröljük elektronikus rendszerünkből, a papíralapú pályázati anyagát megsemmisítjük. Kivételt képezhet amennyiben Cégünk a pályázati anyagot jogos érdeken alapuló jogalapra támaszkodva továbbtárolja (pl: jogvita).  

 

Bizonyos munkakörök esetében a megküldött önéletrajzot Assessment Center szolgáltatást végző cég felé is továbbítjuk annak megállapítása céljából, hogy a jelölt képességei, személyiségjegyei hogyan illenek az adott munkakörhöz. Ilyen jellegű továbbítás esetében az önéletrajzban lévő adatokat anonimizáljuk, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható.

 

Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, valamint a jogorvoslati lehetőségekről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2. és 5. pontjában talál további információkat.

Amennyiben a munkaerőtoborzással, illetve az annak során történő adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük keressen minket bizalommal a fent megadott elérhetőségek bármelyikén, vagy a job(at)jungheinrich.hu e-mail címen.

e)         Online hibabejelentés

A www. jungheinrich.hu oldalon ügyfeleink hibabejelentéseit online is fogadjuk.

Az online hibabejelentés során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Ön által képviselt vállalkozással való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja (szerződés teljesítése). Ahhoz, hogy létrejöhessen a szerződés és azt teljesíthessünk, a vállalkozás átad részünkre személyes adatokat is, melyek nélkül nem tudjuk feldolgozni a hibabejelentést és végső soron nem jöhet létre a szerződés, nem tudjuk a hibát elhárítani. Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az adatok további tárolását írja elő. Amennyiben személyes adatait ilyen célból tároljuk és esetleg hatóságok részére továbbítjuk, úgy adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) biztosítja.

f)          Jungheinrich-Profishop webáruház

A www. jungheinrich hu oldalon megtekintheti a Jungheinrich termékeket és szolgáltatásainkat, azokkal kapcsolatban további információt kérhet (ezzel kapcsolatban ld. a fenti 3. b) pontot).

Bizonyos termékeket megvásárolhat a www.jungheinrich.hu oldalról is elérhető internetes webáruházunkban is: https://jungheinrich-profishop.hu/.

Jungheinrich-Profishop webáruházunk szolgáltatásait kizárólag Magyarország területén, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti „vállalkozások” számára nyújtjuk.

A Jungheinrich-Profishop webáruházban megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Ön által képviselt vállalkozással való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja (szerződés teljesítése). Ahhoz, hogy létrejöhessen a szerződés és azt teljesíthessünk, a vállalkozás átad részünkre személyes adatokat is, melyek nélkül nem tudjuk feldolgozni a megrendelést és végső soron nem jöhet létre a szerződés. Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az adatok további tárolását írja elő. Amennyiben személyes adatait ilyen célból tároljuk és esetleg hatóságok részére továbbítjuk, úgy adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) biztosítja.

Amennyiben az Ön által képviselt vállalkozás szerződést köt velünk, személyes adatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbíthatjuk a szerződés teljesítése érdekében, ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő logisztikai szolgáltatóink számára a hatóságok részére történő adatszolgáltatás miatt.

A Jungheinrich-Profishop webáruházban történő vásárlás általános feltételeiről és az alkalmazott adatvédelmi irányelvekről további információt talál a https://jungheinrich-profishop.hu oldalon.

g)         Sütik (cookie-k)

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a weboldal által nyújtott internetes szolgáltatással az Ön számítógépén, illetve mobilkészülékén egy átmeneti tárolóban ún. süti (eredeti nevén “cookie”), azaz kis adatcsomag kerül elhelyezésre. Cégünk azért alkalmaz sütiket, hogy javíthassa a weboldal minőségét, illetve jobb felhasználói élményt nyújthasson az Ön számára a weboldal felkeresésekor. A sütik emellett abban is segítséget nyújtanak nekünk, hogy elemezhessük a weboldal forgalmát.

Cégünk a weboldalon az alábbi négy kategóriába tartozó sütiket használja. Ezen információk segítségével eldöntheti, hogy kíván-e, és hogyan kíván kapcsolatba lépni a weboldallal és szolgáltatásainkkal. Az 1. pontban részletezett adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) pont f) alpontja (jogos érdek) adja. A 2– 4. pontokban jelölt sütik adatkezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 

1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik – elengedhetetlenek a weboldal működéséhez és alapvető funkcióinak használatához. A feltétlenül szükséges sütik nélkül az egyes szolgáltatások nem biztosíthatók, használatuk az Ön munkamenetének lezárásáig tartó időszakra korlátozódik.  Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a Weboldal használatát.

2. Teljesítménynövelő sütik - a weboldal használatának módjáról gyűjtenek információkat (a weboldal mely oldalait látogatja meg a leggyakrabban, megnyitja-e vagy elolvassa-e az általunk küldött értesítéseket, az elérhető hirdetéseket stb.), annak érdekében, hogy javíthassuk a weboldalt és annak szolgáltatásait.

Jelen Weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást, és ugyancsak annak Facebookos megfelelőjét: a Facebook Pixel-t használja (részletesebben ld. lentebb.)

3. Funkcionális (használatot elősegítő) sütik – javítják a weboldal Ön által elérhető funkcióinak minőségét azzal, hogy lehetővé teszik az Ön által az oldalon végzett műveletek, beállítások megjegyzését, és ezek alapján a következő alkalommal jobb felhasználói élmény biztosítását.

4. Célzott hirdetések vagy hirdetési sütik - Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. A célzott hirdetésre szolgáló sütik anonim információkat gyűjtenek.

Weboldalunk a Google AdWords online reklámprogramot és ennek keretében a Conversion-Tracking megoldást használja (részletesebben ld. lentebb.)

A sütiket a számítógépéről bármikor törölheti, illetve minden modern böngészőben beállíthatja a sütik alkalmazásának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának  megakadályozása vagy törlése (sütik mentésének általános blokkolása) által Ön tudomásul veszi, hogy sütik nélkül a weboldal működése nem lesz teljes értékű.

Google Remarketing és DoubleClick

A Google a Google hirdetési hálózatban és meghatározott Google szolgáltatásoknál igénybe veszi a DoubleClick-Cookie szolgáltatást annak érdekében, hogy az AdWords ügyfeleket és reklámközzétevőket a hirdetések világhálón történő megjelenítése és kezelése során támogassa. A DoubleClick-Cookies vonatkozásában további információkat a http://www.google.com/doubleclick oldalon találnak. A DoubleClick-Cookie használata ellen tiltakozhat és azt deaktiválhatja a http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html oldalon.

Facebook Pixel (Facebook-képpont)

A Facebook Pixel olyan kód, amelynek a segítségével a Weboldalunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a Weboldalt, mint például milyen eszközről használják azt, segít abban, hogy olyanok lássák a hirdetéseinket akiket valóban érdekel.

A Facebook Pixellel kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Ha szeretné megtudni, hogy azért lát-e egy hirdetést, mert szerepel egy egyéni célközönségben, úgy kattintson a Facebookon bármelyik hirdetés jobb felső sarkában az "X" vagy a lefelé mutató nyíl gombra és válassza a Miért látom ezt? pontot.

4.         A természetes személyek adataival kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos jogai (érintetti jogok)

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a 2. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.

Az Ön jogai:

·         Átlátható tájékoztatás joga (GDPR 12-14. cikk): reméljük az ebből a jogból fakadó kötelezettségünknek jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval eleget tudtunk tenni, ha mégsem kérjük további információért forduljon hozzánk bizalommal;

·         Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen arról részletes tájékoztatást kérni (adatkezelés céljai, érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közöltük stb.);

·         Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): meghatározott jogalapok esetén (érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése) Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy - az Ön kérésére – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk;

·         Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kezdeményezni;

·         Elfeledtetéshez, törléshez való jog (GDPR 17. cikk): amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adat kezelésének a hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) túl egyéb jogalapja nincsen, úgy Ön, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak jogosult kezdeményezni személyes adatainak indokoltalan késedelem (pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük) nélküli törlését;

·         Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Jogos érdek jogalapon történt adatkezelés esetén Ön jogosult a további adatkezelés ellen tiltakozni, a személyes adat tovább nem kezelhető kivéve, ha bizonyítjuk, hogy ún. kényszerítő jellegű jogos ok áll fenn (ami elsőbbséget élvez az Ön jogaival szemben), vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Profilalkotás és direkt marketing esetében az Ön tiltakozása esetén személyes adatot semmiképp nem kezelünk a továbbiakban.

·         Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR18. cikk): Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelésre kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet;

·         A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77. cikk): amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a törvényi feltételeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a NAIH-hoz.

5.         Jogorvoslati tájékoztatás

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértettük, jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

            Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is indíthat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6.         Felelősségkizárás – weblinkek:

Amennyiben honlapon kívüli webes tartalomra mutató külső linkek független harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz vezetnek, úgy az ilyen weboldalak tartalmáért Cégünk nem tud felelősséget vállalni, azonban a tudomására jutott jogsértés esetén az érintett külső link haladéktalanul eltávolításra kerül.

A külső linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. A külső linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek Cégünk birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért felelősséget nem vállalhatunk.

7.         Egyéb felhasználói nyilatkozatok

A www.jungheinrich.hu oldal megnyitása és böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

·                     a Jungheinrich logó, valamint a honlapon jelölt egyes termékjelzők védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;

·                     Cégünk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlap tartalmának egy részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Cégünk ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy Ön a honlap tartalmát vagy kivonatait - a szabad felhasználás keretében személyes használatra – letöltse, illetve kinyomtassa;

·                     a honlap, illetve annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;

·                     a honlap, illetve az azon elérhető információk hozzáféréséből, illetve azok felhasználásából, a honlap esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik – a Cégünk nem vállal felelősséget.

8.         Vegyes rendelkezések

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. Cégünk biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a hatályos uniós és magyar jog az irányadó.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatályba lépésének napja: 2018.05.25.

 

Tiltsa le a Google Analytics szolgáltatást (Opt-Out Cookie)